top of page
復康用品

為您的復康路帶來無限可能

BIKE LABYRINTH

BIKE LABYRINTH

運動療法產品

運動療法產品

Bimeo PRO上肢虛擬訓練系統

Bimeo PRO上肢虛擬訓練系統

輪椅及輔助產品

輪椅及輔助產品

多功能書檯

多功能書檯

輪椅爬樓梯機

輪椅爬樓梯機

智能浴室

智能浴室

智能廚房

智能廚房

復康傢俬

復康傢俬

起重機及站立機

起重機及站立機

減壓坐墊

減壓坐墊

步行訓練機

步行訓練機

bottom of page